logo
 
---------------------------------- Klubbinfo -----------------------------------
Introduksjon Vedtekter Medlemstilbud Adresse

Vedtekter for Norsk Moto Guzzi Klubb

1. Klubben skal være en kontaktklubb for Moto Guzzi eiere/interesserte. Klubben er også åpen for eiere/interesserte av andre italienske motorsykkelmerker. Klubben skal arbeide for å fremme kontakten medlemmene imellom, samt spre informasjon om italienske motorsykler.

2. Klubben skal ledes av en kontaktperson/leder.

3. Årsmøtet avholdes hvert år i forbindelse med vårtreffet i mai/juni, og det arrangeres mest mulig sentralt og i forbindelse med eventuelle langhelger. På årsmøtet kan ny leder velges. Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet, sendes ledelsen innen 15. april.

4. Kontingenten betales forskuddsvis, og størrelsen fastsettes av årsmøtet. Medlemmer som ikke betaler kontingenten innen fastsatt frist, strykes av medlemslisten.

5. Lederen holder oversikt over hvor mye som går ut og inn av klubbkassen og tar vare på klubbens øvrige eiendeler. Klubbens regnskap føres for perioden 1. mai - 30. april det påfølgende år. Regnskapet revideres av en revisor som velges av årsmøtet.

6. Eventuell oppløsning av klubben kan bare skje dersom ¾ av klubbens medlemmer er enig i det. Et flertall av klubbens medlemmer avgjør hva som skal gjøres med klubbkassen i tilfelle oppløsning av klubben.

7. Disse vedtektene kan endres av årsmøtet. En vedtektsendring krever simpelt flertall blant de fremmøtte. 

 

Copyright © 2002-2011 Norsk Moto Guzzi Klubb Webmaster